Input:

Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev

29.1.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 25 minut

4.2.2 Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev

Erika Stražar

Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev:

- pravna podlaga za sestavitev računovodskih izkazov,

Primer

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih.

Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih standardov 2016, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo.

- poročanje po odsekih razkrijejo samo velike družbe, (69. člen ZGD-1 4. odstavek 1. točka in posamezni SRS2016). Razkrije se poslovni izid področnega in območnega odseka,

Vzorčni primer usmeritve:

- Primer 1: Družba X, d.d., nima opredeljenih ne področnih ne območnih odsekov.

- Primer 2: Družba deli čiste prihodke od prodaje na dva območna odseka, domači in tuji trg. Podrobnejša delitev znotraj tujih trgov ni prikazana, niti poslovni izid za te trge, ker družba ocenjuje, da je razkritje teh podatkov za družbo lahko škodljivo. Sredstva in obveznosti do virov sredstev so z vidika območnih odsekov nedeljiva celota.

- izpostavljenost in obvladovanje tveganj na primer pri valutnem, obrestnem, kreditnem, plačilnosposobnostnem, ter vse vrste finančnih inštrumentov za varovanje pred tveganjem (SRS2016 3.35, 3.36, 3.37, 5.32, 9.21, 9.22, 9.23, 10.26),

Finančna tveganja

Likvidnostno tveganje

Likvidnostno tveganje predstavlja možnost, da družba ne bi mogla poravnati obveznosti ob zapadlosti.

Primer

Likvidnostno tveganje družba obvladuje z aktivnim upravljanjem denarnih sredstev, ki zajema:

- spremljanje in načrtovanje denarnih tokov;

- redno izterjavo in dnevne stike z večjimi kupci;

- možnost uporabe kratkoročnih bančnih kreditnih linij.

31.12.2023  Knjigovodska vrednost  Pogodbeni denarni tokovi  do 3 mesecev  od 3 do 6 mesecev  od 6 do 12 mesecev  1 - 2 leti  3- 5 let  Več kot 5 let  
Prejeta posojila          
Obveznosti iz najemov          
Obveznosti do dobaviteljev          
- od tega obveznosti do dobaviteljev za kratkoročne najeme          
Druge poslovne obveznosti          
Skupaj          
31.12.2022          
Prejeta posojila          
Obveznosti iz najemov          
Obveznosti do dobaviteljev          
- od tega obveznosti do dobaviteljev za kratkoročne najeme          
Druge poslovne obveznosti          
Skupaj          

Tabela - Likvidnostno tveganje na dan 31.12.2023

Valutno tveganje

Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe deviznih tečajev.

Primer

Pri valutnem tveganju tvegamo oslabitev sredstev in/ali okrepitev dolgov družbe. Družba posluje v evrih, tako da ni izpostavljena valutnemu tveganju.

Obrestno tveganje

Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremembe tržnih obrestnih mer.

Primer

  1. Pri najetih posojilih je družba le delno izpostavljena tveganju, saj je večina posojil najetih po fiksni obrestni meri.
  2. Družba je izpostavljena obrestnemu tveganju zaradi potencialne spremembe referenčne obrestne mere EURIBOR. V družbi tekoče spremljamo izpostavljenost obrestnemu tveganju, saj ima družba 93 odstotkov dolgoročnih finančnih obveznosti, sklenjenih z variabilno obrestno mero, vezano na 6 mesečni EURIBOR

Kreditno tveganje

Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo izpolnila obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo.

 31.12.2023 31.12.2022 
Dana posojila družbam v skupini   
Dana posojila in depoziti drugim   
Poslovne terjatve   
- od tega terjatve do kupcev v skupini   
- od tega terjatve v skupini za obresti   
- od tega terjatve do kupcev   
- od tega terjatve do drugih   
Denar in denarni ustrezniki   
Dana poroštva/garancije   
Skupaj   

Kreditno tveganje se pojavlja pri terjatvah do kupcev, kot možnost, da kupec ne bo poravnal svojih obveznost do družbe X d.d.

Za zavarovanje pred kreditnim tveganjem družba v veliki meri uporablja plačilne instrumente, kot so garancije in akreditivi.

Tabela -Kreditno tveganje na dan 31.12.2023

   31.12.2023  31.12.2022  
Otvoritveno stanje popravka vrednosti terjatev do kupcev    
Popravek vrednosti terjatev do kupcev na dan 1. 1. 2023    
- odpisi terjatev    
- izguba zaradi oslabitev terjatev (vključno z razveljavitvami izgub zaradi oslabitve)    
Popravek vrednosti terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2023    
Popravek drugih kratkoročnih terjatev na dan 1. 1. 2023    
- odpisi terjatev    
- izguba zaradi oslabitev terjatev (vključno z razveljavitvami izgub zaradi oslabitve)    
Popravek drugih kratkoročnih terjatev na dan 31. 12. 2023    

Tabela: Gibanje popravka vrednosti kratkorocnih poslovnih terjatev do kupcev in drugih kratkorocnih terjatev

   Bruto vrednost na dan 31. 12. 2023   % oblikovanega popravka vrednosti  Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2023  
Nezapadlo     
Zapadlo od 1 do 30 dni     
Zapadlo od 31 do 90 dni     
Zapadlo od 91 do 180 dni     
Zapadlost nad 181     
Skupaj     

Tabela - Izpostavljenost kreditnemu tveganju kratkorocnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2023

   Bruto vrednost na dan 31. 12. 2023  Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2023  Bruto vrednost na dan 31. 12. 2022  Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2022  
Nezapadlo      
Zapadlo nad 30 dni      
Skupaj      

Tabela - Izpostavljenost kreditnemu tveganju za druge kratkorocne poslovne terjatve

Upravljanje kapitala

Glavni namen upravljanja kapitala je zagotoviti kapitalsko ustreznost, čim večjo finančno stabilnost in dolgoročno plačilno sposobnost za potrebe financiranja poslovanja ter za doseganje čim višje vrednosti donosa.

 31.12.2023  31.12.2022  
 v evrih  delež (%)  v evrih  delež (%)  
Kapital      

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih