Input:

Posredna metoda (različica II) po Slovenskih računovodskih standardih za leto 2019

22.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

3.1.5.3 Posredna metoda (različica II) po Slovenskih računovodskih standardih za leto 2019

Urška Juršev

Pred izdelavo izkaza denarnih tokov po posredni metodi moramo najprej izdelati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida na podlagi podatkov iz bruto bilance. Pri bilanci stanja potrebujemo začetno in končno stanje posameznih postavk v določenem obračunskem obdobju oziroma če gre za izdelavo izkaza denarnih tokov za koledarsko leto, potrebujemo stanje na koncu tekočega leta in stanje na koncu preteklega leta. Pri izkazu poslovnega izida potrebujemo samo podatke za tekoče leto oziroma obdobje, za katerega izdelujemo izkaz denarnih tokov.

     
IME DRUŽBE:         MATIČNA ŠTEVILKA:   1234567   
         
A d.o.o.         
         DAVČNA ŠTEVILKA:   12345678   
SEDEŽ DRUŽBE:               
Poslovna ul. 1, Maribor         
               
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA   
v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019   
               
               
            v EUR (brez centov)   
Konto   Postavka   Znesek   
Tekočega leta   Prejšnjega leta   
1   2   4   5   
760+761+762+ 763+764+765   1.   ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE   2.288.010   2.059.446   
    2.   SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE   0   0   
79   3.   USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE   0   0   
766+767+768+769   4.   DRUGI POSLOVNI PRIHODKI   251   2.641   
sum   5.   STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV   1.670.868   1.519.288   
40+702   a)   Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega mat.   973.455   885.276   
41   b)   Stroški storitev   697.413   634.012   
sum   6.   STROŠKI DELA   361.595   327.722   
470+471   a)   Stroški plač   240.934   219.030   
472+del 474   b)   Stroški pokojninskih zavarovanj   32.143   29.221   
del 474   c)   Stroški drugih socialnih zavarovanj   17.966   16.333   
473+475+476+ 477+478+479   d)   Drugi stroški dela   70.552   63.138   
sum   7.   ODPISI VREDNOSTI   74.880   67.280   
43   a)   Amortizacija   66.540   58.490   
720   b)   Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih   0   3.488   
721+722+723+ 724   c)   Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih   8.340   5.302   
44+48   8.   DRUGI POSLOVNI ODHODKI   3.030   6.118   
sum   9.   FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV   566   306   
770   a)   Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini   566   306   
771   b)   Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah   0   0   
772   c)   Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah   0   0   
773   č)   Finančni prihodki iz drugih naložb   0   0   
sum   10.   FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL (161+162)   22   594   
774   a)   Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini   0   0   
775   b)   Finančni prihodki iz posojil, danih drugim   22   594   
sum   11.   FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV (164+165)   0   0   
776   a)   Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini   0   0   
777+778+779   b)   Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih   0   0   
748+749   12.   FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB   0   0   
sum   13.   FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI   19.119   13.638   
740   a)   Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini   0   0   
741   b)   Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank   14.958   13.638   
742   c)   Finančni odhodki iz izdanih obveznic   0   0   
743   č)   Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti   4.161   0   
sum   14.   FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI   250   198   
744   a)   Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini   0   0   
745   b)   Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti   250   198   

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih