Input:

Pomembna razkritja v letnem poročilu za leto 2023 glede vplivov na računovodske izkaze družbe zaradi gospodarske klime v evroobmočju in poplav v Sloveniji

29.1.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 22 minut

4.2.7 Pomembna razkritja v letnem poročilu za leto 2023 glede vplivov na računovodske izkaze družbe zaradi gospodarske klime v evroobmočju in poplav v Sloveniji

Erika Stražar

Pri poročanju za leto 2023 ne bi bilo posebnosti, če se ne bi pomembno spremenile ekonomsko-gospodarske razmere pri določenem delu družb. Posebno pozornost je potrebno posvetiti posledicam poplav, ki so bodisi posredno ali neposredno vplivale na poslovanje družbe .Družbe morajo tako kot vsako leto pri presoji primernosti, ustreznosti in popolnosti razkritji oceniti ali so informacije pomembne z vidika posamične postavke ali v kombinaciji z drugimi informacijami o računovodskih izkazih kot celoti. Družba mora posebno pozornost posvetiti tistim informacijam, ki vplivajo na finančni položaj in uspešnost poslovanja. Informacija je pomembna, če bo njena napačna navedba, izpustitev ali prikrivanje vplivala na odločitev uporabnika računovodskih poročil.

Gospodarstvo v evroobmočju se krči. Ključni vpliv na krčenje imata nemško in francosko gospodarstvo. V Evropi je rast prisotna le v programski opremi in storitvah ter drugih finančnih storitvah. Z največjimi padci so se v letu 2023 soočali v papirni industriji, proizvodnji gradbenih materialov, kovinski industriji, avtomobilski industriji in strojegradnji.

Stopnjevanje padca aktivnosti v evroobmočju ob hkratni nadaljnji rasti cen povečuje nevarnost pojava stagflacije. Ob višjih stroških dela so k rasti stroškov vplivale podražitve transportnih storitev ob višjih cenah naftnih derivatov, višja cena električne energije, kar družbe ob šibkem povpraševanju vedno težje prenašajo na končne kupce.

Slovenijo so avgusta prizadele še poplave, zato bodo organizacije morale pri pripravi računovodskih izkazov presojati vrsto novih dejstev in okoliščin vezani na slabitev sredstev, ročnosti sredstev in obveznosti, pravilno pripoznati prihodke, tako časovno kot vrednostno in dogodkom po datumu bilance stanja.

Zaradi še vedno negotovih razmer na trgu bo večji del organizacij moral pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2023 presojati vrsto novih dejstev in okoliščin vezani na slabitev sredstev, ročnosti sredstev in obveznosti, vračanju državnih pomoči in dogodkom po datumu bilance stanja.

Posebni poudarki pri razkritjih bodo tako na:

 • predpostavki delujočega podjetja,

 • knjigovodski vrednosti nekratkoročnih nefinančnih sredstev in potreb po slabitvi,

 • ročnosti sredstev in obveznosti,

 • popravkih vrednosti terjatev do kupcev,

 • preračunu tujih valut, če referenčni tečaj ECB ni objavljen,

 • vrednotenju zalog,

 • vplivu na izkazovanje finančnih naložb in finančnih obveznosti (rast obrestnih mer),

 • razvrščanju, izkazovanju in pripoznavanju prihodkov in odhodkov,

 • davku od dobička pravnih oseb in odloženih davkih,

 • rezervacijah, pogojnih obveznostih in pogojnih sredstvih,

 • drugih zahtevah glede razkritja računovodskih izkazov in računovodskih ocenah (dolgovi,.. ) in

 • dogodkih po poročevalskem obdobju.

Pri razkrivanju je pomembno, da so razkrite informacije potrebne za pravilno odločitev uporabnikov računovodskih izkazov. Obenem je treba paziti, da razkritji ni preveč ter da se po nepotrebnem ne razkrivajo poslovne skrivnosti. V luči gospodarskih razmer so pomembna razkritja o poslovnih dogodkih in poslih, ki jih družba ne izkazuje v računovodskih izkazih, vendar pomembno vplivajo predvsem bodoči finančni položaj družbe.

Iz razkritji podlag za vrednotenje in merjenje postavk v računovodskih izkazov mora biti razvidno, da je družba upoštevala, načelo previdnosti, kot je določeno v SRS2016, tako mora družba pripoznati vse obveznosti, ki so nastale v letu 2023, tudi če postanejo razvidne šele med bilančnim presečnim dnevom in dnevom priprave bilance (odškodnine kupcem zaradi neizdobav, vračilo državnih pomoči,...). Razkriti in prepoznati mora vse negativne popravke vrednosti, ne glede na to, ali bo zaradi tega rezultat poslovnega leta dobiček ali izguba.

Predpostavka upoštevanja časovne neomejenosti delovanja.

Ta predpostavka pomeni, da se računovodske izkaze sestavlja, kot da bo družba nadaljevala poslovanje v nedoločljivi prihodnosti in kot da nima niti namena niti potrebe, da bi ga povsem ustavila ali pomembno skrčila. Kjer obstaja upravičen dvom o nadaljevanju poslovanja, se računovodske izkaze sestavi skladno s SRS2016 39 po likvidacijski vrednosti.

Poslovodstvo pri pripravi računovodskih izkazov oceni sposobnost družbe (vključno z dogodki, ki se zgodijo po datumu bilance stanja), da deluje kot delujoče podjetje. Pri tem upošteva vse razpoložljive informacije in dejstva o predvidenem nadaljnjem delovanju v naslednjih dvanajstih mesecih od konca poročevalskega obdobja. Posebno


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih