Input:

Izkaz gibanja kapitala

29.1.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

4.1.4 Izkaz gibanja kapitala

Sonja Logar, Erika Stražar

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 23 (SRS2016). Posamezne postavke izkaza gibanja kapitala so razložene v razčlenitvah in pojasnilih k računovodskim izkazom.

Izkaz gibanja kapitala za družbo X, d.d., od 1.1. do 31.12.2023

v evrih

Oznaka  Gospodarske kategorije   I:Vpoklicani kapital 1. Osnovnikapital  2.Ne-vpoklicani kapital (kot odbitna postavka)  II.Kapitalske rezerve III.Rezerve iz dobička 1.Zakonske rezerve  2.Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže  3.Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)  4.Statutarne rezerve  5.Druge rezerve iz dobička  IV. Revalorizacijske rezerve  V.Rezerve,nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti  VI.Prenes-eničisti poslovni izid  1.Preneseni čisti dobiček  2. Prenesena čista izguba  VII. Čisti poslov-niizid poslovnega leta 1. Čisti dobiček poslovnega leta  2. Čista izguba poslovnega leta  
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja                                                     
a)  Preračuni za nazaj                                                      
b)  Prilagoditve za nazaj                                                      
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja 1.1.                                                     
B.1.  Spremembe lastniškega kapitala -transakcije z lastniki                                                      
a)  Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala                                                      
b)  Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala                                                      
c)  Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala                                                      
č)  Vnos dodatnih vplačil kapitala                                                      
d)  Nakup lastnik delnic in lastnih poslovnih deležev                                                      
e)  Odtujitev oz. umik lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev                                                      
f)  Vračilo kapitala                                                      
g)  Izplačilo dividend                                                      
h)  Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora                                                      
i)  Druge spremembe lastniškega kapitala                                                      
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja                                                      
a)  Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja                                                      
b)  Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev                                                      
c)  Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti                                                      
č)  Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja                                                      
B.3.  Spremembe v kapitalu                                                    
a)  Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala                                                    
b)  Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora                                                      

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih