Vsebina

 

Praktične informacije
Najbližji dogodek v koledarju
31.5.2020 - poročilo po 76. členu ZDDV-1 (PD-O)

Oglejte si vse dogodke za ta dan
Menjalniški tečaj 28.5.2020
 1 USD1,1 EUR (+0,01)
 1 HRK7,59 EUR (+0,01)
 1 GBP0,9 EUR (+0,01)
 1 PLN4,42 EUR (-0,01)
 1 CZK27,02 EUR (-0,03)
več
>
Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR

več

več
Praktične informacije - Povračila stroškov

Višina dnevnic po Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

Obračun in izplačilo dnevnic za opravljene službene poti

Pravila za obračun dnevnic na službenih poteh se razlikujejo za delodajalce zasebnega sektorja in delodajalce javnega sektorja. V obeh primerih pa je potrebno razumeti, da delovno pravna pravila urejajo delavčevo pravico do dnevnice (npr. kdaj mu pripada, v kakšni višini ali se zahteva znižanje v primeru brezplačnih obrokov …), medtem ko dohodninska pravila in pravila, ki urejajo plačevanje prispevkov za socialno varnost, urejajo dohodninsko obravnavo in obravnavo z vidika obračuna in plačila prispevkov za socialno varnost.

Delodajalci (tako v zasebnem kot javnem sektorju) morajo pri pripravi obračuna dnevnic na službenih poteh najprej preveriti, kaj zanje določa veljavna delovno pravna zakonodaja (kdaj delavcu pripada dnevnica, v kakšni višini, kako je z znižanji itd.), za pravilno dohodninsko obravnavo in obravnavo glede prispevkov za socialno varnost pa je v nadaljevanju pomembna dohodninska zakonodaja in zakonodaja, ki ureja obvezna socialna zavarovanja.

Medtem ko je višina dnevnic (kot pravica delovnega prava) za javni sektor (trenutno) urejena na podlagi Zakona o uravnoteženju javni financ[1] (ZUJF) in Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino[2] (Uredba tujina), je pravica do dnevnice v zasebne sektorju določa z različnimi kolektivnimi podobami, ki zavezuje delodajalca ali internimi akti. Te ureditve pa se med seboj lahko zelo razlikujejo. Ni pa redko, da delovno pravno pravilo, ki zavezuje delodajalca v zasebnem sektorju določa, da se povrnejo dnevnice na službeni poti v najvišji možni višini in pod pogoji, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja[3] (davčna uredba). In samo v takšnem primeru bo (preko izrecnega delovno pravnega pravila) dejansko delovno pravna pravica delavca enaka kot davčno določenemu znesku in pogojem.

V nadaljevanju so predstavljena pravila obračunavanja dnevnic za službene poti, in sicer ločeno za zasebni sektor in javni sektor ter ločeno za službene poti v Sloveniji in tujini. Pri tem se predpostavlja, da je za zasebni sektor delovno pravna pravica določena na način, da se sklicuje na pravila davčne uredbe.

Zasebni sektor – službene poti v Sloveniji:

Država:

Valuta:

nad 12 do 24 ur

nad 12 do 24 ur – vključen zajtrk

nad 8 do 12 ur

nad 8 do 12 ur – vključen zajtrk

nad 6 do 8 ur

Slovenija

EUR

21,39

19,25

10,68

9,08

7,45

Davčna uredba ne predvideva znižanja dnevnice za brezplačno kosilo in/ali večerjo. Delodajalci pa to lahko uredijo v svojih delovno pravnih pravilih.

Zasebni sektor – službene poti v tujini*:

Država:

Valuta:

nad 14 do 24 ur

(100 % znesek dnevnice)

nad 14 do 24 ur – vključen zajtrk

(znižanje za 10 %)

nad 8 do 14 ur

(75 % znesek dnevnice)

nad 8 do 14 ur – vključen zajtrk

(znižanje za 15 %)

nad 6 do 8 ur

(25 % znesek dnevnice)

Avstralija

USD

48,00

43,20

36,00

30,60

12,00

Albanija

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Andora

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Armenija

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Avstrija

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Azerbajdžan

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Belgija

EUR

50,00

45,00

37,50

31,88

12,50

Belorusija

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Bolgarija

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Bosna in Hercegovina

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Ciper

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Češka

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Črna gora

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Danska

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Estonija

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Finska

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Francija

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Gruzija

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Grčija

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Hrvaška

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Irska

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Islandija

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Italija

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Japonska

USD

80,00

72,00

60,00

51,00

20,00

Kanada

USD

48,00

43,20

36,00

30,60

12,00

Latvija

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Lihtenštajn

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Litva

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Luksemburg

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Madžarska

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Makedonija

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Malta

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Moldavija

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Monako

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Nemčija

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Nizozemska

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Norveška

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Poljska

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Portugalska

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Romunija

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Rusija

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

San Marino

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Slovaška

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Srbija

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Španija

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Švedska

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Švica

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Turčija

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Ukrajina

EUR

32,00

28,80

24,00

20,40

8,00

Vatikan

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

ZDA

USD

48,00

43,20

36,00

30,60

12,00

Združeno kraljestvo Velike Britanije in S Irske

EUR

44,00

39,60

33,00

28,05

11,00

Druge države

USD

40,00

36,00

30,00

25,50

10,00

Hong Kong

USD

56,00

50,40

42,00

35,70

14,00

Moskva

EUR

64,00

57,60

48,00

40,80

16,00

Sankt Petersburg

EUR

64,00

57,60

48,00

40,80

16,00

* Višina kot je določena z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008, 63/2017, 71/2018) brez upoštevanja znižanj, ki jih določa Uredba tujina.

Zasebni sektor – službene poti v tujini, če se upoštevajo nekatera pravila glede znižanja višine dnevnice, kot to za javni sektor določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Na podlagi stališča FURS so tudi delodajalci zasebnega sektorja dolžni upoštevati znižanja dnevnice, ki jih predpisuje Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja, ki na podlagi 1. člena velja za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Zaradi stališča FURS precej delodajalcev zasebnega sektorja znižuje višino dnevnic tudi za primere, ki jih Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki velja za zasebni sektor, ne opredeljuje.

Na podlagi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, so določena še naslednja pravila:

  • Delavcu, ki so mu na službeni poti zagotovljeni vsi obroki (brezplačna prehrana), se obračuna 20 % zneska pripadajoče dnevnice (če bi dnevnica znašala npr. 32 EUR in je imel na službeni poti zagotovljene vse obroke brezplačno, znaša v tem primeru dnevnica 6,4 EUR).
  • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (ki velja za javni sektor) določa nekoliko drugačna obdobja za izračun višine dnevnice, kot to določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (ki velja za zasebni sektor), in sicer loči le dve obdobji (nad 14 do 24 ur ter nad 10 do 14 ur). Ker Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki velja za zasebni sektor, določa drugačna obdobja za izračun dnevnice, ki se ne všteva v davčno osnovo delavca v primeru službene poti v tujino, je v zasebnem sektorju za določitev obdobij in višine dnevnice potrebno upoštevati obdobja, ki jih določa ta uredba – t. j. nad 14 do 24 ur (100 % določenega zneska), nad 8 do 14 ur (75 % določenega zneska) in nad 6 do 8 ur (25 % določenega zneska) in ne obdobij, ki ju določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki velja za javni sektor (t. j. nad 14 do 24 ur in nad 10 do 14 ur).
  • Na obdobja in zneske določene z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v primeru službene poti v tujino, ki velja za zasebni sektor, se nato aplicira le odstotke znižanja, ki jih določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki velja za javni sektor, in sicer:

nad 14 do 24 ur

nad 8 do 14 ur

nad 6 do 8 ur

cela dnevnica:

100 % zneska

75 % zneska

25 % zneska

znižanje za zajtrk:

10 % znižanje

15 % znižanje

znižanje za kosilo:

35 % znižanje

40 % znižanje

znižanje za večerjo:

35 % znižanje

40 % znižanje

brezplačni obroki:

20 % zneska

20 % zneska

20 % zneska

 

Javni sektor – službene poti v Sloveniji: Znesek dnevnice, kot to določa ZUJF:

Država:

Valuta:

nad 12 ur

zagotovljen zajtrk – znižanje za 20 %

zagotovljeno kosilo – za obrok znižanje za 40 %

zagotovljena večerja – za obrok znižanje za 40 %

nad 8 do 12 ur

Slovenija

EUR

16,00

3,2 EUR znižanja dnevnice

6,4 EUR znižanja dnevnice

6,4 EUR znižanja dnevnice

pravica do dodatnega povračila prehrane med delom

 

Javni sektor – službene poti v tujini: Znesek dnevnice, kot to določa Uredba tujina:

Država:

Valuta:

nad 14 do 24 ur

(100 % znesek dnevnice)

Avstralija

USD

48,00

Albanija

EUR

32,00

Andora

EUR

32,00

Armenija

EUR

32,00

Avstrija

EUR

44,00

Azerbajdžan

EUR

32,00

Belgija

EUR

50,00

Belorusija

EUR

32,00

Bolgarija

EUR

32,00

Bosna in Hercegovina

EUR

32,00

Ciper

EUR

32,00

Češka

EUR

32,00

Črna gora

EUR

32,00

Danska

EUR

44,00

Estonija

EUR

32,00

Finska

EUR

44,00

Francija

EUR

44,00

Gruzija

EUR

32,00

Grčija

EUR

32,00

Hrvaška

EUR

32,00

Irska

EUR

44,00

Islandija

EUR

44,00

Italija

EUR

44,00

Japonska

USD

80,00

Kanada

USD

48,00

Latvija

EUR

32,00

Lihtenštajn

EUR

44,00

Litva

EUR

32,00

Luksemburg

EUR

44,00

Madžarska

EUR

32,00

Makedonija

EUR

32,00

Malta

EUR

32,00

Moldavija

EUR

32,00

Monako

EUR

44,00

Nemčija

EUR

44,00

Nizozemska

EUR

44,00

Norveška

EUR

44,00

Poljska

EUR

32,00

Portugalska

EUR

44,00

Romunija

EUR

32,00

Rusija

EUR

32,00

San Marino

EUR

32,00

Slovaška

EUR

32,00

Srbija

EUR

32,00

Španija

EUR

44,00

Švedska

EUR

44,00

Švica

EUR

44,00

Turčija

EUR

32,00

Ukrajina

EUR

32,00

Vatikan

EUR

44,00

ZDA

USD

48,00

Združeno kraljestvo Velike Britanije in S Irske

EUR

44,00

Druge države

USD

40,00

Hong Kong

USD

56,00

Moskva

EUR

64,00

Sankt Petersburg

EUR

64,00

 

Znižanja v primeru brezplačnih obrokov – javni sektor, službena pot v tujini:

nad 14 do 24 ur

nad 10 do 14 ur

cela dnevnica:

100 % zneska

75 % zneska

znižanje za zajtrk:

10 % znižanje

15 % znižanje

znižanje za kosilo:

35 % znižanje

40 % znižanje

znižanje za večerjo:

35 % znižanje

40 % znižanje

brezplačni obroki:

20 % zneska

20 % zneska

V Uradnih listih št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016 ter 35/2017 z dne 7. 7. 2017 sta bili v povezavi z določanjem dnevnice, kot delovno pravne pravice delavcev, za katere velja Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, objavljeni dve pomembni razlagi omenjene kolektivne pogodbe, in sicer:

  • Dnevnica za službeno potovanje v državi se določi za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00.
  • Ne glede na prejšnji odstavek javnemu uslužbencu pripada dnevnica tudi, kadar se službeno potovanje začne v prvem dnevu in se brez prekinitve konča v naslednjem dnevu ter traja skupaj več kot 12 ur, vendar v nobenem od obeh dni ne traja več kot 12 ur.

---------------------------------------------

Opombe:

[1] ZUJF – Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 - ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 47/2013 - ZOPRZUJF, 56/2013 - ZŠtip-1, 63/2013 - ZOsn-I, 63/2013 - ZJAKRS-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 63/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 107/2013 - odl. US, 101/2013 - ZDavNepr, 32/2014 - ZVV-D, 55/2014, 85/2014, 95/2014, 16/2015 - odl. US, 24/2015 - odl. US, 57/2015, 69/2015, 90/2015, 102/2015, 104/2015, 66/2016, 55/2016, 63/2016 - ZDoh-2R, 27/2017, 77/2017 - ZMVN-1, 17/2018, 17/2019, 33/2019 - ZMVN-1A

[2] Uredba tujina - Uredba o povračilu stroškov za službena potovanj v tujino (Uradni list RS, št. 38/1994, 63/1994, 24/1996, 96/2000, 35/2002, 86/2002, 66/2004, 73/2004, 114/2006-ZUE, 16/2007, 30/2009, 51/2012)

[3] Davčna uredba - Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008, 63/2017, 71/2018)

 

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih